eHealth og læge-assisteret program for vedvarende symptomer

eHealth and GP assisted programme for persistent symptoms

Et internetbaseret selvhjælpsprogram

Mange henvender sig til deres læge med symptomer, der ikke kan kobles til en velkendt sygdomsdiagnose. Nogle af disse symptomer går over igen, men en del af dem varer ved, er generende og påvirker folks dagligdag.

Vi ved i dag en del om, hvad man kan gøre for at få det bedre. Denne viden når ikke altid ud til patienterne, og det kan være svært for lægen at gå i dybden med forklaringer og hjælp til håndtering i den begrænsede tid, der kan afsættes til konsultationer i almen praksis.

Derfor dette initiativ, hvor vi udvikler og afprøver internetbehandling integreret i almen praksis og i et tæt samarbejde med patienter og praktiserende læger.

Hensigten er at give en bedre udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i praksis. Samtidig vil den store gruppe af patienter, som er påvirket af daglige symptomer, få en kvalificeret rådgivning om, hvordan de kan få det bedre i deres hverdag.

Podcast om projekt eASY lavet af Månedsskrift for Almen Praksis, juni 2019 i forbindelse med Nordisk Kongres i Almen Praksis.

Bedre udnyttelse af ressourcer

Internetprogrammet vil være en hjælp til praktiserende læger, som kan vælge at anvise programmet til udvalgte patienter med vedvarende symptomer.

For at klæde lægerne ordentligt på til at bruge programmet indeholder projektet også udvikling af et kursus til praktiserende læger om symptombehandling og om indholdet af internetprogrammet.

Hjælp til selvhjælp

Kernen i projektet er et internetbaseret selvhjælpsprogram, der indeholder information om forskellige årsager til, at symptomer kan vare ved, og metoder til at få det bedre.

Forskning

Samtidigt med, at programmet udvikles, følges processen, og vi undersøger, hvordan programmet virker på patienter og læger.

Desuden vil det samlede koncept af program og lægekursus efterfølgende blive testet i en større undersøgelse, hvor vi sætter fokus på patienternes livskvalitet og sygelighed.

Projektet forventes at involvere praksis og patienter i Region Midtjylland og Region Syddanmark forud for evt. videre udbredelse nationalt og internationalt.

Trin 1 (2018)

 • Afdække behov og viden
 • Udvikling af behandlingsmodel

Trin 2 (2019)

 • Udvikling af prototype: e-Health program og tilhørende lægekursus
 • Interviews og workshops

Trin 3 (2020)

 • Pilottest i lægepraksis
 • Forberedelse af evaluering i flere regioner

Trin 4 (2021)

 • Randomiseret kontrolleret studie med 12 mdr.’s opfølgning af ca. 1200 patienter fra ca. 100 lægepraksis
 • eASY er forankret på Aarhus Universitetshospital og udvikles af danske forskere
 • Projektet laves i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Syddansk Universitet og Region Syddanmark.
 • Innovationsfonden støtter eASY med 9,4 mio. kr., TrygFonden støtter med 3,3 mio. kr., Sundhedsinnovationspuljen, Region Nordjylland støtter med 1.1 mio. kr. og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis, Region Syddanmark (KEU-Syd) støtter med 450.000 kr. Dertil kommer en egenfinansiering på 1,8 mio. kr.
 • eASY ledes af: Speciallæge, ph.d. seniorforsker Marianne Rosendal og ledende psykolog, ph.d. seniorforsker Lisbeth Frostholm.
 • Projektet udvikles og afprøves i tæt samarbejde med patienter og praktiserende læger
 • eASY er nytænkende og banebrydende både i national og international sammenhæng

Patient

Praksis

eHealth

Nyheder

Patientinddragelse

Efter afsluttet nedlukning pga. corona har vi i juni genoptaget brugerinddragelse i vores udvikling af selvhjælpsprogrammet. Vores nye projektmedarbejder, Line Lynge Johannesen, har interviewet flere patienter fra praksis om programmet, og en del af indholdet har været i høring hos praktiserende læger. Den første del af programmet er ved at falde på plads, og brugerne udtrykker stor tilfredshed med at få svar på bl.a.: Hvor almindeligt er det at have symptomer? Hvorfor har nogle mennesker det i længere tid? Og hvad kan man selv umiddelbart gøre for at få det bedre?

Workshop med praktiserende læger

Mandag d. 30. september 2019 blev den første workshop afholdt. Med udgangspunkt i wireframes diskuterede praktiserende læger og forskere fra eASY teamet det overordnede design af selvhjælpsprogrammet til patienter med vedvarende symptomer i almen praksis.

Næste step er feedback fra patienterne inden udviklingen går i gang.

Wireframes

Det sidste halve år er brugt på at identificere behov blandt brugerne.

Praktiserende læger og patienter har deltaget i interviews og fokusgrupper. Disse data er analyseret og har dannet baggrund for den næste fase, hvor målet er at designe og udvikle en prototype af eASY programmet.

På billedet ses projektleder Lisbeth Frostholm, der sammen med Pernille Ravn Jakobsen er i gang med at lave det overordnede design af eASY via wireframes. Målet er at et overordnet design er klar til workshops i slutningen af september, hvor patienter og læger inddrages i udarbejdelsen af det endelige design inden udviklingen går i gang.

Netværksmøde 19. dec. 2018

Fase 1 i eASY projektet er i gang og i dag præsenterede Mette Trøllund Rask og Pernille Ravn Jakobsen eASY projektet på et netværksmøde om internetbehandling i Region Midt.

Deltagerne blev introduceret til en case fra almen praksis, som beskriver den praktiserende læges hverdag og en typisk patient, der henvender sig med vedvarende symptomer. Metoden "Empathy mapping" blev brugt til at deltagerne kunne hjælpe med at kortlægge brugernes behov og komme med ideer til design af det internetbaserede selv-hjælpsprogram, som et målet i anden fase af eASY projektet.

Der var bred enighed blandt deltagerne om, at eASY projektet er et både spændende og relevant projekt, som mange glæder sig til at følge

Team

Udviklingsteam

 • Marianne Rosendal

  Seniorforsker, speciallæge i almen medicin, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Lisbeth Frostholm

  Lektor, ledende psykolog, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Jane Clemensen

  Professor, ph.d.
  Syddansk Universitet
 • Mette Trøllund Rask

  Post-doc, MSc, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Nicolaj Knudsen

  Webudvikler, BSc.
  Aarhus Universitetshospital
 • Eva Ørnbøl

  Statistiker, MSc.
  Aarhus Universitetshospital
 • Heidi Frølund Pedersen

  Klinisk psykolog, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Line Lynge Johannesen

  cand.scient.san.publ
  Aarhus Universitetshospital
 • Mette Bech Risør

  Professor, antropolog
  UiT og Københavns Universitet
 • Lars Ehlers

  Professor i sundhedsøkonomi
  Aalborg Universitet
 • Thomas Tandrup Lamm

  Studentermedhjælper, stud.Psych.
  Aarhus Universitetshospital
 • Shehan Fernnado

  Praktikant, stud.scient.san.publ.
  Aarhus Universitetshospital

Styregruppe

 • Frede Olesen

  Professor, praktiserende læge
  Aarhus Universitet
 • Dorte Jarbøl

  Professor, praktiserende læge, ph.d.
  Syddansk Universitet
 • Poul Blaabjerg

  Hospitalsdirektør
  Aarhus Universitetshospital
 • Britta Ravn

  Afdelingsleder i Center for Telemedicin
  Region Midtjylland
 • Peter Aadal Nielsen

  Investment manager
  Innovation Fund Denmark, observatør
 • Per Fink

  Professor
  Aarhus Universitetshospital, observatør

Faglig følgegruppe

 • Per Fink

  Afdelingsleder, professor, ph.d., DMSc
  Aarhus Universitetshospital
 • Flemming Bro

  Professor, praktiserende læge, ph.d., DMSc
  Aarhus Universitet
 • Charlotte Rask

  Professor, børnepsykiater, ph.d.
  Aarhus Universitetshospital
 • Jette Elbrønd

  Praktiserende læge
  PLO-Efteruddannelse
 • Karsten Rejkjær Svendsen

  Praktiserende læge
  Region Midtjylland
 • Gitte Sand Rasmussen

  Leder af NordKAP
  Region Nordjylland
 • Michael Vind Lassen

  Patientrepræsentant
  Patientforeningen for funktionelle lidelser (PFFL)
 • Anne Fisker

  Pårørenderepræsentant
 • Judith Rosmalen

  Professor, ph.d.
  University of Groningen, NL
 • Tim Olde Hartman

  Lektor, ph.d.
  Radboud University Medical Centre, NL

Projektledelse

Marianne Rosendal
Seniorforsker, speciallæge i almen medicin, ph.d.
marose@rm.dk

Lisbeth Frostholm
Lektor, ledende psykolog, ph.d.
lisbeth.frostholm@aarhus.rm.dk

2019
Aarhus University Hospital